Event #31: $3,000 Pot-Limit Omaha
Zilele:
123

Short Stacked Elezra Eliminated

• Nivel 15: 1,500-3,000, 0 ante
Eli Elezra is free to play high stakes Chinese poker.

A short stacked Eli Elezra was able to get all in preflop against Romik Vartzar.

Elezra: {A-Spades} {10-Diamonds} {7-Diamonds} {2-Spades}
Vartzar: {A-Diamonds} {A-Hearts} {10-Hearts} {2-Diamonds}

Board: {9-Diamonds} {6-Hearts} {K-Diamonds} {5-Spades} {9-Hearts}

Vartzar's aces held and Elezra was eliminated from the tournament.

Taguri: Eli ElezraRomik Vartzar